ออนไลน์ขณะนี้

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

355238
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
40
106
146
354519
2463
5368
355238
Your IP: 54.80.60.91
Server Time: 2017-11-20 06:58:36
ที่ นามวัด ศักดิ์วัด พ.ศ. ตำบล นามเจ้าอาวาส
สส. วส. พส. คณะสงฆ์ ราชอาณาจักร
1 เหนือ 2330 2330   เขมราฐ เขต ๑ เขมราฐ พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี
2 ชัยภูมิการาม 2317     เขมราฐ เขต ๑ เขมราฐ พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม
3 โพธิ์ 2331 2516   เขมราฐ เขต ๑ เขมราฐ พระครูวรกิจโกวิท (เลื่อน)
4 สนามชัย 2349     เขมราฐ เขต ๑ เขมราฐ พระอธิการถาวร สุเมธโส
5 ศรีสมบูรณ์วราราม 2548     เขมราฐ เขต ๑ เขมราฐ พระอธิการยงยุทธ กลฺยาโณ
6 บ้านไทรย้อย 2547     เขมราฐ เขต ๑ เขมราฐ พระปลัดทวี ยโสธโร
 7 หนองวิไล 2559     เขมราฐ เขต ๑ เขมราฐ พระอธิการวินัย สนฺติปาโล
8 อูบมุง 2403 2535   เขมราฐ เขต ๒ เขมราฐ พระครูเขมสังวราภิยุต (สมควร)
9 ห้วยยาง 2544     เขมราฐ เขต ๒ เขมราฐ พระอธิการเกษมพล เขมพโล
10 บุ่งซวย 2481     เขมราฐ เขต ๒ เขมราฐ พระอธิการกัมปนาท ฉนฺทกาโม
11 นาสนาม 2325     เขมราฐ เขต ๒ เขมราฐ (ว่าง)
12 ดงน้อยนาสนาม 2548     เขมราฐ เขต ๒ เขมราฐ พระครูสุธรรมปทุมมาลัย (ณรงค์)
13 ภูหินฮาว 2550     เขมราฐ เขต ๒ เขมราฐ พระอธิการต๋อย อุชุจาโร
14 อรัญญสุข 2559     เขมราฐ เขต ๒ เขมราฐ (ว่าง)
15 โพธิ์ศรี 2375 2463   นาแวง นาแวง พระอธิการสำราญ อาทโร
16 โขงเจียมปุราณวาส 2378     นาแวง นาแวง พระมหาสว่าง วิสุทฺโธ
17 นาสะอาด 2535     นาแวง นาแวง พระอธิการไทยสงวน มหายโส
18 อรุณวนาราม 2483     นาแวง นาแวง พระครูอรุณธรรมานุรักษ์ (ทองดี)
19 บุ่งขี้เหล็ก 2543     นาแวง นาแวง พระครูสุนทรพัฒโนดม (จันทร์หอม)
20 โพธิ์เมืองวนาราม 2746     นาแวง นาแวง พระครูโพธินครานุกิจ (ทองลัย)
21 โบกม่วง 2552     นาแวง นาแวง พระครูอัมพวันมงคลการ (ทองดำ)
22 สระบัว 2480 2518   หนองผือ หนองผือ พระประสิทธิ์ (รก.)
23 อรุณสวัสดิ์ 2450 2544   หนองผือ หนองผือ พระครูอรุณโสตถิธรรม (สมพงค์)
24 โคกสว่าวนาราม 2535     หนองผือ หนองผือ พระอธิการยุพิน กิตฺติญาโณ
25 นาดี 2538     หนองผือ หนองผือ พระครูสุเขตธรรมาภิรักษ์ (รังสรรค์)
26 บ๋าพอก 2543     หนองผือ หนองผือ พระอธิการวิชัย เตชธมฺโม
27 นาหว้า 2474 2517   หนองสิม หนองสิม พระครูวชิรธรรมโสภน (วิเชียร)
28 ป่งคอมสามัคคี 2543     หนองสิม หนองสิม พระครูวัฒนชาครคุณ (ประทง)
29 หนองโพนเพ็ง 2536 2541   หนองสิม หนองสิม พระมหาพิศนุศักดิ์ ปิยธโร
30 บ๋าฮี 2554      หนองสิม หนองผือ พระอธิการค่ำ อนามโย
31 วังม่วง 2553      หนองสิม หนองสิม เจ้าอธิการสมศักดิ์ อุตฺตโม
32 นาฬิกาวาส 2482 2545   หนองนกทา หนองนกทา พระครูสุตประภัศรคุณ (สมบัติ)
33 คีรีบรรพต 2473 2530   หนองนกทา หนองนกทา พระอธิการบัวลา โสภนธมฺโม
34 ศรีสว่างอารมณ์ 2541     หนองนกทา หนองนกทา พระอธิการบัวเรียน สุมโน
35 หนองแฝก 2544     หนองนกทา หนองนกทา พระอธิการบุญจันทร์ สุจิณฺโณ
36 เภาชมภู 2544     หนองนกทา หนองนกทา พระอธิการยม สิริปญฺโญ
37 นาสะแบง 2552      หนองนกทา หนองนกทา (ว่าง)
38 สุธรรมาราม 2553      หนองนกทา หนองนกทา พระมหานิโรจน์ วฑฺฒโน
39 ทองสมประสงค์ 2558     หนองนกทา หนองนกทา พระบัวกัน (รก.)
40 พิชโสภาราม 2428 2482   แก้งเหนือ แก้งเหนือ พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ)
41 บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) 2459     แก้งเหนือ แก้งเหนือ พระครูศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์)
42 นาหนองทุ่ง 2531 2543   แก้งเหนือ แก้งเหนือ พระมหาสมพร ปภสฺสโร
43 นาแมด 2532 2543   แก้งเหนือ แก้งเหนือ พระครูปริยัตยานุการ (จริต)
44 ห่องไผ่ 2532 2540   แก้งเหนือ แก้งเหนือ พระสมุห์นิด นิภสฺสโร
45 นาน้ำคำ 2553      แก้งเหนือ แก้งเหนือ (ว่าง)
46 โพธิ์ศรี 2435 2540   ขามป้อม ขามป้อม พระอธิการศรีอุทัย อรุโณ
47 บูรพา 2419 2434   ขามป้อม ขามป้อม พระครูชยปุญญากร
48 ศรีบุญนาค 2446     ขามป้อม ขามป้อม พระอธิการวิเศษ วิชิโต
49 นาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) 2538     ขามป้อม ขามป้อม พระมหาบันทอน สุธีโร
50 ลัฏฐยาวาส 2449     ขามป้อม ขามป้อม พระครูวิศาลเขมกิจ (วีระพล)
51 เหมือดแอ่ 2483     ขามป้อม ขามป้อม พระครูวิมลพัฒนคุณ (ขุนทา)
52 ป่าแสนสำราญ 2480     ขามป้อม ขามป้อม พระอธิการธงชัย สิริจนฺโท
53 โนนแดงจันทราวาส 2555      ขามป้อม ขามป้อม พระอธิการศิริภรณ์ ธมฺมจาโร
54 นานกเขียน 2557     ขามป้อม ขามป้อม พระอธิการบุญมี กตปุญฺโญ
55 อรุณธราราม 2452     เจียด เจียด พระอธิการเชิดศักดิ์  สุทฺธปญฺโญ
56 โพธิ์พฤกษาราม 2327 2522   เจียด เจียด พระครูโพธิธรรมประสุต (ประสิทธิ์)
57 สว่างอารุณ 2460     เจียด เจียด (ว่าง)
58 ดอนติ้ว 2547     เจียด เจียด พระครูวิจิตรกาญจนดิตถ์ (พิจิตร)
59 พระธาตุภูเขาเงิน 2558     เจียด เจียด (ว่าง)
60 ถ้ำพระศิลาทอง 2558     เจียด เจียด พระอธิการคารมย์ โอภาโส
61 เถาวัลยิกาวาส 2559     เจียด เจียด พระสมุห์ภิรมย์ อนาวิโล
62 บูรพา 2462 2526   เจียด หัวนา พระครูกิตติบูรพาภิรักษ์
63 ทุ่งสว่างอารมณ์ 2476 2545   หัวนา หัวนา พระอธิการศักดิ์ดา จนฺทูปโม
64 โคกสว่าง 2470 2530   หัวนา หัวนา พระอธิการสุพล กตคุโณ
65 โพธิ์ศรีสว่าง 2437 2480   หัวนา หัวนา พระครูวชิรโพธิคุณ (วิเชียร)
66 สว่างโพธิ์ศรี 2445     หัวนา หัวนา พระครูสุมนโพธิกิจ (บัวลา)
67 สังขะเสนาราม 2467     หัวนา หัวนา พระอธิการเคน อนาวิโล
68 อ่างศิลาราม 2547     หัวนา หัวนา พระครูโชติสีลาภรณ์ (ธนายุทธ)
69 ยางเครือ 2551      หัวนา หัวนา พระมหาสุวรรณ ปญฺญาคโม
70 ตาดภูขาม 2555     หัวนา หัวนา พระมหาทินกร ธมฺมทินฺโน
71 ดาวคะนองพุทธาราม 2557     หัวนา หัวนา พระอธิการคำสี อาภากโร

*ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 

 

เพจคณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ 

วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เลข.จอ. 08 3376 2427