ออนไลน์ขณะนี้

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

355250
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
52
106
158
354519
2475
5368
355250
Your IP: 54.80.60.91
Server Time: 2017-11-20 07:00:23
ที่ ตำแหน่ง ชื่อ-ฉายา วัด โทรศัพท์
จอ.เขมราฐ พระครูศรีสุตาลังการ ดร. (ป.ธ.๖,ศษ.ม.) บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ๐๘ ๕๒๕๑ ๓๑๕๙ 
  เลข.จอ.เขมราฐ พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี (ป.ธ.๖,พธ.บ.) บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ๐๘ ๓๓๗๖ ๒๔๒๗
รจอ.เขมราฐ พระครูวชิรธรรมโสภณ นาหว้า ๐๘ ๑๘๗๖ ๙๓๓๕
  เลข.รจอ.เขมราฐ พระปลัดปรีชา อภโย นาหว้า ๐๘ ๐๑๖๙ ๗๓๙๓
รจอ.เขมราฐ พระมหาบันทอน สุธีโร (ป.ธ.๖,วศ.บ.) นาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) ๐๙ ๐๔๕๔ ๑๙๕๔
  เลข.รจอ.เขมราฐ พระมหาพรชัย วรชโย ป.ธ.๔ นาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) ๐๖ ๑๕๓๙ ๒๖๙๙
จต.เขมราฐ เขต ๑ พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม (ป.ธ.๓,น.บ.) ชัยภูมิการาม ๐๙ ๓๖๙๒ ๕๙๔๒
  เลข.จต.เขมราฐ เขต ๑ พระใบฎีกาสุทัศน์ สติสมฺปนฺโน ชัยภูมิการาม ๐๙ ๔๑๓๔ ๙๙๒๔
จต.เขมราฐ เขต ๒ พระครูสุธรรมปทุมมาลัย ดงน้อยนาสนาม ๐๘ ๙๕๘๑ ๒๔๗๙
  เลข.จต.เขมราฐ เขต ๒ พระยินดี อพฺภาธโร ดงน้อยนาสนาม ๐๘ ๑๐๖๔ ๒๗๑๑
จต.นาแวง พระครูโพธินครานุกิจ (พธ.บ.) โพธิ์เมืองวนาราม ๐๘ ๙๒๗๕ ๗๒๐๓
  เลข.จต.นาแวง พระอธิการสำราญ อาทโร โพธิ์ศรี ๐๘ ๗๘๗๕ ๖๒๘๔
จต.หนองผือ-หนองสิม เขต ๑ พระครูอรุณโสตถิธรรม (ศษ.ม.) อรุณสวัสดิ์ ๐๘ ๙๘๔๘ ๒๐๔๑
  จต.หนองผือ-หนองสิม เขต ๑ พระสุนันชัย ธมฺมสาโร บ๋าพอก ๐๖ ๒๖๘๕ ๐๒๘๙
จต.หนองผือ-หนองสิม เขต ๒ เจ้าอธิการสมศักดิ์ อุตฺตโม วังม่วง ๐๙ ๔๒๙๔ ๓๖๙๙
  จต.หนองผือ-หนองสิม เขต ๒ (ว่าง)    
จต.หนองนกทา พระครูสุตประภัศรคุณ (ป.ธ.๔,พธ.บ.) นาฬิกาวาส ๐๘ ๑๙๙๗ ๔๐๔๘
  เลข.จต.หนองนกทา พระมหาครรชิต คณิสฺสโร ป.ธ.๔ นาฬิกาวาส ๐๘ ๗๖๓๙ ๗๒๓๕
๑๐ จต.แก้งเหนือ พระครูปริยัตยานุการ ดร. (ป.ธ.๓,ศษ.ม.) นาแมด ๐๘ ๑๐๖๑ ๗๔๕๒
  เลข.จต.แก้งเหนือ พระวิษณุ ชุตินฺธโร นาแมด ๐๘ ๔๘๓๓ ๑๕๗๙
๑๑ จต.ขามป้อม พระครูวิมลพัฒนคุณ เหมือดแอ่ ๐๘ ๗๓๗๖ ๓๕๕๘ 
  เลข.จต.ขามป้อม พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท ป.ธ.๖ บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ๐๘ ๘๕๘๓ ๑๔๑๔ 
๑๒ จต.เจียด พระสมุห์ภิรมย์ อนาวิโล (ป.๑-๒,พธ.บ.) เถาวัลยิกาวาส ๐๘ ๑๗๘๙ ๒๘๔๗
  เลข.จต.เจียด พระใบฎีกาเทียมจันทร์ สุทฺธจิตฺโต เถาวัลยิกาวาส ๐๘ ๓๗๒๗ ๔๖๘๑
๑๓ จต.หัวนา พระครูสุมนโพธิกิจ สว่างโพธิ์ศรี  -
  เลข.จต.หัวนา พระสมุห์บุญมี จารุธมฺโม สว่างโพธิ์ศรี ๐๘ ๔๔๓๑ ๑๔๒๒

* ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

เพจคณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ 

วัดบ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

เลข.จอ. 08 3376 2427